Privacyreglement

Het privacyreglement is tevens hier te downloaden

Definities

In dit Privacyreglement worden een aantal definities toegepast (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de United Quality BV internetsite registreert;
 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

United Quality BV mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft United Quality BV de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door United Quality BV worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

United Quality BV vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft United Quality BV in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens United Quality BV expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die United Quality BV gebruikt en het doel van het gebruik

United Quality BV verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van United Quality BV, een werknemer van United Quality BV bent, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van United Quality BV of via het contactformulier contact met ons opneemt. United Quality BV verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en van medewerkers: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, geboortedatum, huwelijkse staat, kopie ID-bewijs en opleidingen. Deze gegevens stelt United Quality BV in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met United Quality BV sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • afgesproken dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing);
 • de verplichtingen als werkgever na te komen.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

United Quality BV verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de United Quality BV-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die United Quality BV met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

United Quality BV verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor United Quality BV worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald.
 • al uw persoonsgegevens worden door United Quality BV beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
  • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor United Quality BV om in te loggen in het digitale systeem.
  • de personen werkzaam voor United Quality BV hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan United Quality BV verstrekte persoonsgegevens;
  • United Quality BV heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
  • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. United Quality BV hanteert een termijn van twee jaar na de laatste factuur/ verleende dienst/uit overeenkomst nagekomen afspraak, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal United Quality BV zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij aan privacy@unitedquality.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van United Quality BV.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met United Quality BV opnemen en probeert United Quality BV er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door United Quality BV? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal United Quality BV ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Benieuwd waar wij u mee kunnen helpen?

Neem gerust contact met ons op

Om uw bezoek aan onze website gemakkelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Met deze cookies verzamelen we statistieken om onze website te verbeteren, sociale media-integraties te bieden en u nauwkeurige locatie-gebaseerde contactgegevens te geven. Door op Accepteren te drukken, gaat u akkoord met het instellen van cookies.
Lees meer over ons cookie-beleid en privacy policy.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord
;