Statement United Quality Coronavirus aanbestedingspraktijk

19 maart 2020

De effecten van het coronavirus waaronder ook de getroffen overheidsmaatregelen worden steeds meer waarneembaar en voelbaar binnen Nederland, Europa en ook mondiaal. Dit kan ook gevolgen hebben op de aanbestedingspraktijk: zowel aan de kant van de aanbestedende dienst als aan de kant van de marktpartijen. Vragen rijzen bijvoorbeeld of er nog wel voldoende medewerkers aan het werk zijn binnen de organisaties om het werk op te vangen, of een geplande schouw of presentatie nog wel doorgang kan vinden, of dat inschrijvers nog wel in staat zijn om tijdig hun offerte in te dienen.

In deze voor ons allemaal onzekere periode is het dan ook uitermate belangrijk om op een effectieve wijze met elkaar te communiceren en elkaar hierin zo goed mogelijk te ondersteunen, om op die manier de hinder en eventueel ontstane schade als gevolg van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

We zetten ons ervoor in dat de aanbestedingen ook in deze periode op een goede wijze doorlopen worden. Er kunnen zich echter door het coronavirus toch omstandigheden voordoen waarbij knelpunten ontstaan. Als dat het geval is, verzoeken wij u om ons over deze mogelijke knelpunten die in aanbestedingen kunnen ontstaan aan de hand van steekhoudende en verifieerbare redenen op de hoogte te stellen. Uitgangspunt is daarbij wel dat de planning van een aanbesteding vooralsnog zoveel mogelijk in stand gehouden wordt, tenzij daaraan onoverkomelijke bezwaren kleven.

Uiteraard kunnen er bij een aanbestedende dienst ook mogelijke knelpunten in aanbestedingstrajecten optreden, bijvoorbeeld als de overheid besluit tot het treffen van verdergaande maatregelen vanwege het coronavirus. Ook dan is het van belang om in overleg passende maatregelen af te stemmen.

Wederzijds afstemmen is momenteel van groot belang om passende oplossingen te zoeken voor de diverse mogelijke knelpunten, bijvoorbeeld:

  1. Schouwmomenten om noodzakelijk informatie te verkrijgen t.b.v. passende inschrijving.
  2. Beschikbare capaciteit t.b.v. uitwerken inschrijving
  3. Sluitingstermijnen t.b.v. inschrijvingen
  4. Praktijkbeoordelingen
  5. Voortgang gunning en/of bestellingen en planning afname leveringen en/of diensten
  6. Nakomen van overeengekomen levertijden (productiestop, transportbelemmeringen, onvoldoende capaciteit, problemen toeleveranciers, etc.)
  7. Etc.

Er is namelijk niet één stelregel toe te passen, vanwege de onzekerheden die de corona pandemie met zich mee brengt. Daarnaast kan de urgentie van aanbestedingen verschillen.

Primair houden we daarom de planning van de aanbesteding aan op basis van voorgaande ervaringen en zijn vertragingen bespreekbaar als deze steekhoudend en verifieerbaar onderbouwd kunnen worden.

 Wij verzoeken u vriendelijk om een melding zoveel mogelijk via het in de aanbestedingsdocumenten vermelde communicatiekanaal te laten verlopen, gericht aan de contactpersoon die is vermeld in de aanbestedingsdocumenten. Eventuele meldingen van onze kant, zullen wij ook via deze weg bekend maken. Indien een melding daartoe aanleiding geeft of de situatie ons hiertoe noopt, worden maatregelen getroffen. Hierbij is de insteek dat het belang van marktpartijen en aanbestedende diensten wordt meegewogen met als uitgangspunt de schade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Indien daadwerkelijk maatregelen worden getroffen, worden deze door ons eenduidig naar alle betrokken ondernemers gecommuniceerd.

Ons statement kunt u hier ook downloaden

Coronavirus – Samen Anders Aanbesteden!

Benieuwd waar wij u mee kunnen helpen?

Neem gerust contact met ons op

Om uw bezoek aan onze website gemakkelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Met deze cookies verzamelen we statistieken om onze website te verbeteren, sociale media-integraties te bieden en u nauwkeurige locatie-gebaseerde contactgegevens te geven. Door op Accepteren te drukken, gaat u akkoord met het instellen van cookies.
Lees meer over ons cookie-beleid en privacy policy.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord
;